Cele Stowarzyszenia „Odrą w Świat”

Widok z rufy

  1. Konsekwentne promowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej (dalej ODW) jako istotnego elementu międzygałęziowego korytarza transportowego  północ – południe i zrównoważonego pod względem społecznym i środowiskowym szlaku wodnego łączącego zespół portowy Szczecin – Świnoujście – Police z portami śródlądowymi w Polsce, Niemczech i Czechach.
  2. Popularyzacja informacji o korzystnym wpływie użeglownienia ODW dla gospodarek poszczególnych krajów, regionów i gmin zlokalizowanych na jej przebiegu, a także ich mieszkańców.
  3. Prezentowanie wspólnych stanowisk w stosunku do decydentów na poziomie UE, rządów poszczególnych państw oraz samorządów regionalnych i lokalnych.
  4. Opiniowanie dokumentów strategicznych dotyczących kierunków rozwoju systemu transportowego UE oraz systemów transportowych poszczególnych państw przez które przebiega ODW.
  5. Opiniowanie aktów prawnych i ich nowelizacji powstających na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.
  6. Podejmowanie działań nakierowanych na zapewnienie kompleksowości i spójności wyników badań dotyczących wpływu użeglownienia ODW na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe tego szlaku transportowego.
  7. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów koncepcyjnych i wdrożeniowych, wsparcie dla podmiotów aplikujących o środki finansowe UE, organizacji międzynarodowych, poszczególnych krajów, czy ich samorządów, a przeznaczonych na realizację idei transportowego wykorzystania ODW i podniesienia jej rangi gospodarczej.
  8. Organizacja spotkań (konferencji, seminariów, konsultacji terenowych, etc.) poświęconych problematyce żeglowności ODW, uwzględniających aspekty gospodarcze, społeczne, przestrzenne i środowiskowe.
  9. Uczestnictwo w edukacji mającej na celu popularyzację wśród społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, wiedzy dotyczącej społeczno–gospodarczego znaczenia Odry.