Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „ODRĄ W ŚWIAT” w Szczecinie

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie „Odrą w Świat” zwane dalej „Klastrem” zrzesza osoby fizyczne i prawne takie jak:

1. przedsiębiorcy,
2. jednostki naukowe (m.in. szkoły, uczelnie wyższe) jednostki badawczo-rozwojowe,
3. instytucje otoczenia biznesu, w szczególności fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie,
4. organizacje pozarządowe,
5. jednostki samorządu terytorialnego,
6. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

§ 2

1. Terenem działania Klastra jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Klastra jest miasto Szczecin.

§ 3

1. Klaster działa na podstawie przepisów prawa regulujących wolność zrzeszania się, w chwili przyjęcia Statutu regulowane przepisami: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.), innych ustaw oraz niniejszego statutu.
2. Klaster jest organizacją apolityczną.
3. Klaster jest zarejestrowany na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
4. Klaster może być członkiem okręgowych, regionalnych, ogólnokrajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 4

Klaster używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak, znaków i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 5

Celami Klastra są m. in.:
1. Konsekwentne promowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej (dalej ODW) jako istotnego elementu międzygałęziowego korytarza transportowego północ – południe i zrównoważonego pod względem społecznym i środowiskowym szlaku wodnego łączącego zespół portowy Szczecin – Świnoujście – Police z portami śródlądowymi w Polsce, Niemczech i Czechach.
2. Popularyzacja informacji o korzystnym wpływie użeglownienia ODW dla gospodarek poszczególnych krajów, regionów i gmin zlokalizowanych na jej przebiegu, a także ich mieszkańców.
3. Prezentowanie wspólnych stanowisk w stosunku do decydentów na poziomie UE, rządów poszczególnych państw oraz samorządów regionalnych i lokalnych.
4. Opiniowanie dokumentów strategicznych dotyczących kierunków rozwoju systemu transportowego UE oraz systemów transportowych poszczególnych państw przez które przebiega ODW.
5. Opiniowanie aktów prawnych i ich nowelizacji powstających na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.
6. Podejmowanie działań nakierowanych na zapewnienie kompleksowości i spójności wyników badań dotyczących wpływu użeglownienia ODW na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe tego szlaku transportowego.
7. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów koncepcyjnych i wdrożeniowych, wsparcie dla podmiotów aplikujących o środki finansowe UE, organizacji międzynarodowych, poszczególnych krajów, czy ich samorządów, a przeznaczonych na realizację idei transportowego wykorzystania ODW i podniesienia jej rangi gospodarczej.
8. Organizacja spotkań (konferencji, seminariów, konsultacji terenowych, etc.) poświęconym problematyce żeglowności ODW, uwzględniających aspekty gospodarcze, społeczne, przestrzenne i środowiskowe.
9. Uczestnictwo w edukacji mającej na celu popularyzację wśród społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, wiedzy dotyczącej społeczno – gospodarczego znaczenia Odry.

§ 6

Klaster realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Radą Interesantów Portu Szczecin.

§ 7

Klaster opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy. Do prowadzenia swych spraw Klaster może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Klastra dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 9

1. Członkiem Zwyczajnym Klastra może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18-ty rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, popierająca promowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej (dalej ODW) jako istotnego elementu międzygałęziowego korytarza transportowego północ – południe i zrównoważonego pod względem społecznym i środowiskowym szlaku wodnego łączącego zespół portowy Szczecin – Świnoujście – Police z portami śródlądowymi w Polsce, Niemczech i Czechach .
2. Przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Klastra podejmuje Zarząd Klastra w drodze uchwały, po złożeniu przez kandydata na Członka Zwyczajnego Klastra pisemnej deklaracji członkowskiej z co najmniej jedną rekomendacją Członka Klastra.
3. Członek Zwyczajny ma prawo:
a) Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.
b) Korzystać z dorobku, majątku i innych form działalności Klastra.
c) Brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klaster.
d) Zgłaszać wnioski dotyczące zakresu działania Klastra.
e) Korzystać z publikacji wewnętrznych Klastra.
f) Korzystać z pomocy Klastra w sporach z osobami trzecimi.
4. Członek Zwyczajny ma obowiązek:
a) Brać czynny udział w działalności Klastra i realizacji jego celów.
b) Przestrzegać Statut i uchwały władz Klastra.
c) Godnie reprezentować Klaster i występować solidarnie w obronie Członków Klastra.
d) Działać na rzecz podnoszenia rangi ODW.
e) Opłacić wpisowe oraz regularnie płacić składki członkowskie w wysokości ustalonej w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Klastra.

§ 10

1. Członkiem Wspierającym Klastra może zostać osoba prawna, organ administracji rządowej lub samorządowej, jednostka badawczo-rozwojowa lub inna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, popierająca promowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej (dalej ODW) jako istotnego elementu międzygałęziowego korytarza transportowego północ – południe i zrównoważonego pod względem społecznym i środowiskowym szlaku wodnego łączącego zespół portowy Szczecin – Świnoujście – Police z portami śródlądowymi w Polsce, Niemczech i Czechach.
2. Członek Wspierający rekomenduje do reprezentowania swoich interesów swojego przedstawiciela i ten jako Członek Zwyczajny może uczestniczyć w pracach Klastra,
3. Członkowie Wspierający są zobowiązani do opłacenia wpisowego i do płacenia składek członkowskich. Obowiązek ten nie dotyczy organów administracji rządowej i samorządowej, jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji pozarządowych. Wysokość wpisowego oraz składek dla Członków Wspierających ustala Walne Zebranie Członków Klastra.
4. Przyjęcie w poczet Członków Wspierających Klastra podejmuje Zarząd Klastra w drodze uchwały, po złożeniu przez kandydata na Członka Wspierającego Klastra pisemnej deklaracji członkowskiej z co najmniej jedną rekomendacją Członka Klastra.

§ 11

Członkiem honorowym Klastra jest osoba fizyczna, której Walne Zgromadzenie nadało członkostwo honorowe za wybitne zasługi dla Klastra. Członek honorowy jest zwolniony ze świadczeń członkowskich oraz innych opłat związanych z członkowstwem.

§ 12

Do obowiązków członków wspierających i honorowych należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klastra.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klastra.
3. Godne reprezentowanie Klastra.

§ 13

Członkostwo w Klastrze ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) działania na szkodę Klastra,
c) nie brania udziału w działalności statutowej Klastra przez okres co najmniej jednego roku,
d) zalegania ze składkami za okres jednego roku,
e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
3. Rozwiązanie się Klastra.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Klastra

§ 14

Władzami Klastra są:
I. Walne Zebranie Członków
II. Zarząd
III. Komisja Rewizyjna
1. Organy Klastra funkcjonują wyłącznie na rzecz Klastra jako platformy współpracy Uczestników Klastra, usprawniając działanie i komunikowanie się podmiotów zgromadzonych w strukturach Klastra.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klastra trwa trzy lata, a uchwały i decyzje władz Klastra oraz ich wybór podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem postanowień Statutu przewidujących inne warunki podejmowania uchwał w określonych sprawach.
3. W razie gdy skład władz Klastra ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 15

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klastra i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok a Sprawozdawczo – Wyborcze raz na trzy lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klastra:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków Klastra.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 16

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klastra,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Klastra,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klastra,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klastra i przeznaczeniu jego majątku
2. Walne Zebranie Klastra jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw-nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klastra mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 17

1. Zarząd Klastra składa się z 4 do 11 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klastra, którzy spośród siebie wybierają Prezydium w składzie Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika
2. Zebrania Zarządu Klastra odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klastra konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i jednego Wiceprezesa.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia do reprezentowania Stowarzyszenia przysługują Prezesowi albo dwóm członkom Prezydium.

§18

Do zadań Zarządu Klastra należy kierowanie bieżąca działalnością Klastra w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klastra, a w szczególności:
1. realizacja celów Klastra,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klastra,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klastra,
6. reprezentowanie Klastra na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 19

1. Członek Zarządu Klastra może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klastra.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§20

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klastra.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klastra.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klastra,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klastra,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klastra działań Zarządu,

§21

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy-jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klastra.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klastra w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Klastra

§22

1. Na majątek Klastra składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie oraz wpisowe,
b) dotacje budżetowe i subwencje na zadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki i ofiarności osób prawnych oraz fizycznych,
d) dochody z działalności gospodarczej o ile taka zostanie podjęta,
e) dochody ze sprzedaży majątku,
f) majątek.
2. Dochody Klastra pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Klastra, z poszanowaniem woli donatorów lub spadkodawców.
3. Dochody i mienie Klastra nie mogą stanowić przysporzeń majątkowych osobom prywatnym lub organizacjom działającym dla zysku, za wyjątkiem zwrotu należnych im kosztów lub wynagrodzenia za pracę, lub jako zapłata za rzeczy zakupione przez Klaster zgodnie z ich ceną rynkową.

§23

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw
wymagane są podpisy dwóch osób w tym Prezesa i jednego członka Prezydium.

§24

1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Klastra.
2. Klaster prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Klaster może podjąć decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej.
4. Podjęcie działalności odpłatnej lub działalności gospodarczej może nastąpić po spełnieniu warunków wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
5. Dochód z działalności gospodarczej Klastra służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klastra

§ 25

Zmiany statutu Klastra wymagają uchwały Walnego Zebrania Klastra podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 26

1. Rozwiązanie się Klastra może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klastra podjętej przez co najmniej 1/5 uprawnionych członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klastra określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.